1451940037_acanh-bao 

Thông báo: Bay bình thường toàn quốc, bỏ test nhanh và cách ly

Chú ý: Tìm hiểu thủ tục nhập cảnh các nước, Mua bảo hiểm du lịch nếu có

Chú ý: Bỏ test nhanh, cách ly với các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam

Điều lệ vận chuyển jetstar

Điều lệ vận chuyển jetstar


Điều 1: Định nghĩa và diễn giải

1.1 Trong Điều lệ vận chuyển này, các thuật ngữ và diễn giải có nghĩa như sau (các thuật ngữ và diễn giải được sắp xếp theo thứ tự chữ cái)

Chỗ ngồi có nghĩa là chỗ ngồi trên máy bay của chúng tôi.

Chúng tôi, của chúng tôi, chính chúng tôi, đối với chúng tôi, người vận chuyển và Hãng vận chuyển có nghĩa là Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines.

Công ước có nghĩa là bất kỳ văn bản nào trong số các văn bản sau, khi được áp dụng:

 • Công ước về thống nhất các quy định về vận chuyển hàng không quốc tế ký ngày 12 tháng 10 năm 1929 tại Warsaw (sau đây được gọi là Công ước Vác–xa–va),
 • Công ước Vác–xa–va được sửa đổi tại Hague (La–hay) ngày 28 tháng 09 năm 1955; và
 • Bất kỳ nghị định thư hoặc công ước nào khác được áp dụng và bất kỳ văn bản pháp luật nào có thể áp dụng.

Đặt chỗ có nghĩa là các thông tin chi tiết mà chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi đã nhập vào hệ thống của chúng tôi liên quan đến Hành trình sẽ do chính Hành khách tham gia hoặc người mà Hành trình của họ được Hành khách thanh toán.

Điều lệ vận chuyển có nghĩa là những điều kiện về vận chuyển và bao gồm cả Giá cước hiện hành có hiệu lực vào từng thời điểm và các điều khoản chính của Điều lệ vận chuyển được quy định trên Vé điện tử và Xác nhận hành trình

Giá cước có nghĩa là giá vé máy bay và các phí của chúng tôi được công bố trên trang Web hoặc bằng văn bản với các điều kiện áp dụng kèm theo.

Hành khách, Quý khách, của Quý khách và chính Quý khách có nghĩa là bất kỳ cá nhân nào được chuyên chở hoặc sẽ được chuyên chở bằng máy bay với sự chấp thuận của chúng tôi, ngoại trừ các thành viên phi hành đoàn.

Hành lý có nghĩa là tài sản cá nhân của Hành khách mang theo trong chuyến đi của mình. Trừ khi được quy định khác đi, Hành lý bao gồm Hành lý xách tay và Hành lý ký gửi.

Hành lý ký gửi có nghĩa là Hành lý được Chúng tôi làm thủ tục giữ hộ và Hành lý đó đã được chúng tôi cấp Thẻ hành lý. Hành lý ký gửi còn được gọi là “Hành lý đã đăng ký”.

Hành lý xách tay hoặc Hành lý mang lên khoang hành khách có nghĩa là bất kỳ Hành lý nào ngoài Hành lý ký gửi, bao gồm tất cả đồ vật được Chúng tôi chấp nhận cho Hành khách mang lên khoang hành khách của máy bay.

Hành trình có nghĩa là một chuyến bay từ một sân bay này đến một sân bay khác.

Hãng vận chuyển có nghĩa là Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines, Jetstar Pacific Airlines hoặc Jetstar Pacific (xem thêm định nghĩa “chúng tôi”, “của chúng tôi”, “chính chúng tôi” và “đối với chúng tôi”…).

Mã số xác nhận có nghĩa là mã số được ghi trong hệ thống đặt chỗ, giữ chỗ của chúng tôi và được cấp cho Hành khách để xác nhận việc đặt chỗ trên chuyến bay của Hành khách.

Ngày có nghĩa là các ngày dương lịch, bao gồm bảy (7) ngày trong tuần; với điều kiện là, trong việc gửi thông báo, ngày gửi thông báo không được tính.

Các quy định khác có hiệu lực của Hãng vận chuyển có nghĩa là các quy định ngoài Điều lệ vận chuyển này đã được chúng tôi ban hành và có hiệu lực tại từng thời điểm, quy định việc vận chuyển Hành khách và/ho���c Hành lý và có sẵn tại các Phòng vé, quầy làm thủ tục check-in của chúng tôi và trên trang Web của chúng tôi;

Thẻ hành lý có nghĩa là chứng từ do chúng tôi cấp cho Hành khách để nhận dạng Hành lý ký gửi;

Thiệt hại bao gồm chết, bị thương hoặc tình trạng thương tật đối với Hành khách và bao gồm cả việc mất mát, mất một phần, bị ăn trộm hoặc thiệt hại khác đối với Hành lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến quá trình vận chuyển trên máy bay hoặc các dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, thiệt hại này sẽ không bao gồm sự hao mòn thông thường của Hành lý, ví dụ như vết cào xước nhỏ, lõm, sờn và vết rách của Hành lý;

Thời hạn làm thủ tục chuyến bay có nghĩa là giới hạn về thời gian làm thủ tục chuyến bay do chúng tôi quy định mà theo đó Hành khách phải hoàn tất việc làm thủ tục và nhận được thẻ lên máy bay

Tờ vé điện tử có nghĩa là tờ vận chuyển điện tử hoặc chứng từ có giá khác được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi;

Trang Web có nghĩa là trang thương mại điện tử do chúng tôi cung cấp tại địa chỉ http://www.jetstar.com để Hành khách đặt chỗ qua mạng điện tử và tiếp cận các thông tin về chúng tôi;

Xác nhận đặt chỗlà tài liệu tham chiếu do chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi cung cấp, được ghi trong Vé hoặc Vé điện tử và Xác nhận hành trình và để xác định việc Đặt chỗ mà Hành khách đã thực hiện với chúng tôi.

Vé hành lý có nghĩa là chứng từ do chúng tôi cấp cho Hành khách và được xem như giấy biên nhận đối với Hành lý ký gửi và liên quan đến việc vận chuyển Hành lý ký gửi và bao gồm Thẻ hành lý.

Vé có nghĩa là Xác nhận hành trình do chúng tôi phát hành hoặc do các Đại lý phát hành nhân danh chúng tôi, Tờ vé điện tử và thẻ lên máy bay, nếu có.

Vé điện tử có nghĩa là Xác nhận hành trình do chúng tôi phát hành hoặc do các Đại lý phát hành nhân danh chúng tôi, Tờ vé điện tử và thẻ lên máy bay, nếu có.

SDR là (Special Drawing Right) là một đơn vị tính toán của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). được quy ước là Quyền rút vốn đặc biệt. Đồng SDR tương đương với khoảng 33.454 VND hoặc 1.6 USD, phụ thuộc vào tỷ giá chính thức do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán.

USD là đồng tiền của nước Mỹ phụ thuộc vào tỷ giá chính thức do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán.

1.2 Diễn giải

Đề mục hoặc tiêu đề của mỗi điều của Điều lệ vận chuyển này chỉ được sử dụng cho mục đích thuận tiện tra cứu và không được sử dụng để giải thích nội dung của điều khoản đó.

Điều 2: Áp dụng Điều lệ vận chuyển

2.1 Quy định chungl

Điều lệ vận chuyển này áp dụng cho việc vận chuyển bằng đường hàng không do chúng tôi thực hiện hoặc trong bất kỳ trường hợp nào khi chúng tôi có trách nhiệm pháp lý liên quan đến Hành khách và chuyến bay của Hành khách.

2.2 Điều khoản và điều kiện ưu tiên áp dụng

Việc vận chuyển Hành khách trên bất kỳ chuyến bay nào do chúng tôi thực hiện phải tuân thủ và phụ thuộc vào các quy định sau mà không có bất kỳ ngoại lệ nào:

 • Đặt chỗ
 • Điều lệ vận chuyển này và các điều khoản chính của Điều lệ vận chuyển được trích dẫn trong Vé điện tử và Xác nhận hành trình của Hành khách;
 • Luật áp dụng, bao gồm Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Nghị định, thông tư, chỉ thị , quyết định của các cấp có thẩm quyền của chính phủ Việt Nam và bất kỳ Công ước quốc tế nào có thể áp dụng đối với Hành trình mà chúng tôi tham gia;
 • Bất kỳ Giá cước áp dụng nào
 • Mọi chỉ dẫn cụ thể do nhân viên của chúng tôi cung cấp bằng văn bản hoặc bằng lời nói đối với Hành khách và
 • Các quy định và điều kiện về giá vé hoặc Quy định của Hãng vận chuyển, nếu có.

Trừ khi được quy định tại Điều lệ vận chuyển này, trong trường hợp có sự khác biệt giữa Điều lệ vận chuyển và các điều khoản chính của Điều lệ vận chuyển được trích dẫn trong Vé điện tử và Xác nhận hành trình của Hành khách hoặc giữa Điều lệ vận chuyển với bất kỳ quy định nào trong Quy định của Hãng vận chuyển liên quan đến một đối tượng cụ thể, Điều lệ vận chuyển này sẽ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi giải quyết sự khác biệt đó.

2.3 Chuyến bay thuê chuyến

Nếu việc vận chuyển được thực hiện bởi Jetstar theo hợp đồng thuê chuyến, Điều lệ vận chuyển sẽ được áp dụng trừ khi Hành khách được thông báo khác đi.

2.4 Chuyến bay liên danh

Trên một số đường bay, chúng tôi cùng hãng hàng không khác cung cấp dịch vụ cho hành khách theo hợp đồng liên danh mà trong đó mã của Jetstar Pacific (BL) được hiển thị trên chuyến bay được khai thác bởi hãng hàng không khác. Điều đó có nghĩa rằng ngay cả khi hành khách đặt chỗ với chúng tôi và có vé mà trên đó tên và mã hàng không của chúng tôi (BL) được hiển thị như hãng vận chuyển, nhưng hãng khai thác tàu bay là hãng khác.

Đối với chuyến bay liên danh được khai thác bởi hãng khác, Jetstar sẽ thông báo với hành khách tên hãng khai thác khi hành khách đặt chỗ.

Hành khách thực hiện chuyến bay khai thác bởi hãng hàng không khác, sẽ phải tuân thủ điều lệ vận chuyển của hãng hàng không khai thác mà có thể khác với điều lệ vận chuyển của Jetstar Pacific bao gồm:

 • Yêu cầu về thủ tục lên máy bay tại điều 7;
 • Từ chối vận chuyển và giới hạn vận chuyển tại điều 10;
 • Giới hạn về chấp nhận hành lý, hành lý miễn cước và phí hành lý quá cước tại điều 8.

2.5 Thu xếp các dịch vụ khác

Nếu Jetstar vận chuyển Hành khách hoặc thu xếp vận chuyển Hành khách bằng các phương tiện khác mà không phải bằng đường hàng không, như bằng xe bus, tàu hỏa, thuyền hoặc đặt phòng khách sạn hoặc thuê ô tô, thì điều này có nghĩa rằng chúng tôi chỉ đóng vai trò như một đại lý. Có thể có các điều kiện và điều khoản khác áp dụng cho các dịch vụ không phải là vận chuyển bằng đường hàng không. Khi các điều kiện và điều khoản này bao gồm giới hạn trách nhiệm thấp hơn giới hạn trách nhiệm được nêu trong Điều lệ vận chuyển, thì giới hạn trách nhiệm thấp hơn sẽ được áp dụng cho việc thu xếp các dịch vụ khác mà không phải là vận chuyển bằng đường hàng không.

Nếu chúng tôi thu xếp việc vận chuyển cho hành khách trên một chuyến bay mang mã của một hãng hàng không khác, thì điều này có nghĩa rằng chúng tôi chỉ đóng vai trò như một đại lý của hãng đó và điều lệ vận chuyển của hãng đó được áp dụng.

2.6 Ngôn ngữ

Ngôn ngữ chính thức của Điều lệ vận chuyển này là tiếng Việt. Trong trường hợp có thể có các bản dịch của Điều lệ vận chuyển này bằng các ngôn ngữ khác, thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng và sử dụng để giải thích các điều khoản tại Điều lệ vận chuyển này.

2.7 Hiệu lực cao hơn của Luật

Nếu Điều lệ vận chuyển này hoặc bất kỳ điều khoản nào của Điều lệ vận chuyển này không phù hợp với bất kỳ luật Việt Nam áp dụng nào hoặc Công ước áp dụng đối với hợp đồng vận chuyển giữa Hành khách và chúng tôi thì Luật và Công ước đó sẽ được áp dụng.

Điều 3: Vé/ Vé điện tử và Xác nhận hành trình

3.1 Tính chuyển nhượng

Hợp đồng vận chuyển chỉ có thể chuyển nhượng theo quy định tại Điều lệ vận chuyển này. Nếu Hành khách muốn thực hiện việc thay đổi chuyến bay, Hành khách chỉ có thể thực hiện trong các trường hợp được quy định tại Điều 5.7 và 6.2 và theo Quy định của Hãng vận chuyển được áp dụng.

3.2 Hiệu lực

(a) Vé điện tử và Xác nhận hành trình chỉ có hiệu lực đối với Hành khách có tên và chuyến bay được quy định cụ thể trong Vé điện tử và Xác nhận hành trình đó và phụ thuộc vào các thay đổi được thực hiện theo quy định trong Điều lệ vận chuyển này.

(b) Hành khách không được cho hoặc bán việc Đặt chỗ của mình để bất kỳ người nào khác sử dụng. Việc Đặt chỗ không được chuyển nhượng cho cá nhân khác.

Nếu bất kỳ người nào khác thực hiện Hành trình theo thông tin Đặt chỗ của Quý khách mà chúng tôi phát hiện ra rằng người đó không phải là Quý khách, chúng tôi có thể từ chối vận chuyển người đó. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không phát hiện ra việc Đặt chỗ đã được chuyển nhượng và do vậy đã thực hiện việc vận chuyển người đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm khôi phục lại việc Đặt chỗ hoặc hoàn tiền lại cho Quý khách.

3.3 Nhận dạng

Chúng tôi chỉ vận chuyển Hành khách có tên trên Vé điện tử và Xác nhận hành trình hoặc Vé điện tử. Hành khách sẽ được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ tại quầy làm thủ tục.

Điều 4: Quy định hành khách đặc biệt

4.1 Quy định về hành khách là Em bé

Em bé nghĩa là trẻ em dưới hai 02 tuổi tính vào thời điểm ngày khởi hành. Một (01) người lớn chỉ được phép đi kèm tối ta một (01) em bé. Trẻ sơ sinh dưới bảy (07) ngày tuổi sẽ không được chuyên chở trên máy bay của Jetstar Pacific.

Lưu ý: Jetstar Pacific không cung cấp dịch vụ xe nôi cũng như không cho phép sử dụng xe nôi trên chuyến bay. Nôi em bé, xe đẩy em bé phải được làm thủ tục ký gửi.

4.2 Quy định về hành khách là Trẻ em

Trẻ em từ hai (2) tuổi đến dưới mười bốn (14) tuổi (tính vào thời điểm ngày khởi hành) chịu mức phí phục vụ như một Hành khách bình thường

Trẻ em từ mười hai (12) tuổi đến mười bốn (14) tuổi có thể đi máy bay một mình, nếu trẻ em đó đủ khả năng đi lại độc lập. Jetstar Pacific yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ phải ký bản cam kết miễn trừ trách nhiệm của nhà chuyên chở đối với mọi khiếu kiện, mất mát, thiệt hại liên quan đến việc thực hiện chuyến bay của trẻ em đó.

Trẻ em dưới mười hai (12) tuổi không được phép thực hiện chuyến bay trừ trường hợp có người lớn trên mười lăm (15) tuổi đi cùng. Hành khách đi kèm là Hành khách đi bằng vé mua và theo nhận định hợp lý của chúng tôi thì Hành khách đó có thể đi máy bay một cách độc lập và trong trường hợp cần thiết có thể và sẽ trợ giúp, giám sát phù hợp (hoặc cả hai) cho Hành khách cụ thể mà họ đi kèm. Nhìn chung, Jetstar Pacific quy định một Hành khách đi kèm hợp lệ là Hành khách ít nhất từ mười lăm (15) tuổi trở lên.

4.3 Quy định về hành khách đang mang thai

Hành khách đang mang thai có nghĩa vụ phải thông báo chính xác cho nhà chuyên chở về thời gian mang thai của mình khi hành khách tiến hành đặt chỗ tại phòng vé và tại quầy làm thủ tục hàng không. Việc vận chuyển những Hành khách đang mang thai phụ thuộc vào các điều kiện sau:

Mang thai đến 28 tuần: Nếu hành khách mang thai bình thường và thực hiện chuyến bay trong vòng 28 tuần đầu của thai kỳ, chúng tôi sẽ không yêu cầu xuất trình giấy khám thai. Hành khách sẽ được yêu cầu ký vào Bản tuyên bố giới hạn trách nhiệm tại sân bay.

Mang thai từ 28 tuần tới 35 tuần + 6 ngày: Hành khách có trách nhiệm xuất trình giấy xác nhận của bác sỹ xác nhận rằng Hành khách đó có tình trạng sức khỏe bình thường. Giấy xác nhận này phải có ngày khám không quá mười (10) ngày so với ngày khởi hành. Hành khách sẽ được yêu cầu ký vào Bản tuyên bố giới hạn trách nhiệm tại sân bay.

Mang thai từ tuần thứ 36 trở lên:Jetstar Pacific từ chối vận chuyển.

4.4 Quy định về hành khách khuyết tật , hành khách khiếm thính, khiếm thị

4.4.1 Quy định về hành khách khuyết tật : Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ xe đẩy, xe nâng khi hành khách yêu cầu tùy thuộc vào năng lực phục vụ của đơn vị phục vụ mặt đất mà Chúng tôi có ký kết hợp đồng tại các đầu sân bay đi và đến của hành khách. Hành khách cần tới liên hệ và đưa ra yêu cầu của mình ngay khi đặt chỗ.

4.4.2 Hành khách mù/khiếm thị

 • Hành khách mù/khiếm thị có người đi cùng: Được chấp nhận chuyên chở theo các điều kiện vận chuyển đối với hành khách bình thường.
 • Hành khách mù/khiếm thị không có người đi cùng: Chỉ được chấp nhận chuyên chở trong trường hợp sau:
 • Có khả năng tự đi lại, tự ăn uống và có khả năng tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển
 • Phải có người nhà giúp đỡ tại sân bay xuất phát và sân bay đến trong hành trình.

4.4.3 Hành khách điếc/khiếm thính:

 • Hành khách điếc/khiếm thính hoặc có khả năng nghe kém có người đi cùng được chấp nhận chuyên chở như đối với hành khách bình thường.
 • Hành khách điếc/khiếm thính hoặc có khả năng nghe kém nhưng có khả năng tự đi lại, tự ăn uống, tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển, không có người nhà đi cùng cần phải thông báo cho nhân viên phòng vé, đại lý bán hoặc nhân viên thủ tục tại sân bay để hãng chuyên chở có công tác phục vụ phù hợp.

4.5 Khách nằm cáng

Chúng tôi có quyền từ chối không chấp nhận chuyên chở các Hành khách bắt buộc phải nằm cáng do không có điều kiện phục vụ.

Điều 5: Giá vé

5.1 Quy định chung

Giá vé chỉ áp dụng cho việc vận chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến. Giá vé không bao gồm các phí dịch vụ vận chuyển mặt đất giữa các sân bay và giữa sân bay đến các điểm đón trả khách trong nội thị, trừ khi được chúng tôi quy định khác đi. Chúng tôi chỉ là nhà vận chuyển cung cấp các chuyến bay thẳng điểm nối điểm (point-to-point) và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chuyến bay nối chuyến nào của Hành khách. Giá vé của Hành khách sẽ không bao gồm bữa ăn và đồ uống trừ khi các điều khoản và điều kiện của Giá cước có quy định khác.

5.2 Giá cước

Giá vé sẽ được tính theo Giá cước của chúng tôi c&oacoacute; hiệu lực vào ngày thanh toán tiền Vé cho chuyến bay hoặc các chuyến bay có liên quan. Giá cước áp dụng là biểu giá vé máy bay và các phí do chúng tôi công bố hoặc công bố nhân danh chúng tôi trên mạng điện tử hoặc thông qua phương tiện liên lạc khác. Giá vé không bao gồm phí hành chính, các phí dịch vụ và các khoản lệ phí khác, trừ khi được chúng tôi quy định cụ thể khác đi.

Bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến chuyến bay của Hành khách hay bất kỳ thay đổi nào trong Vé điện tử và Xác nhận hành trình của Hành khách khi được chấp thuận sẽ phải chịu một khoản phí bổ sung như được quy định tại Điều lệ vận chuyển này hoặc tại Quy định của Hãng vận chuyển.

5.3 Thuế và Lệ phí

Bất kỳ thuế, phí hoặc lệ phí nào được ấn định bởi Chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác hoặc bởi cơ quan điều hành sân bay liên quan đến việc Hành khách sử dụng các dịch vụ hoặc cơ sở vật chất sẽ được cộng vào giá vé, phí hành chính và lệ phí của chúng tôi, và sẽ do Hành khách thanh toán, trừ khi được chúng tôi quy định cụ thể khác đi. Các loại thuế, phí và lệ phí áp dụng đối với việc vận chuyển bằng hàng không này có thể thay đổi vào từng thời điểm và có thể được áp dụng sau khi việc Đặt chỗ của Quý khách đã được xác nhận. Mặc dù vậy, Quý khách vẫn phải chịu mức thuế, phí và lệ phí thay đổi đó vào thời điểm mức thuế, phí và lệ phí đó có hiệu lực trước khi chuyến bay khởi hành.

Tại thời điểm thanh toán, Hành khách sẽ được thông báo các khoản thuế, phí và lệ phí ngoài giá cước, phần lớn các khoản này được ghi riêng biệt theo thông lệ trên tờ xác nhận hành trình.

nghiep_vu_jpa1

Tổng đại lý vé máy bay VANHUONG là đối tác cao cấp của nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới như Vịetnam Airlines, Thai Airways, Air Asia, Singapore Airlines... chúng tôi sẽ mang đến sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng. Với hơn 30,000 khách hàng được phục vụ bởi đội ngũ tư vấn viên chu đáo, nhiệt tình, chuyên nghiệp, Tổng đại lý vé máy bay VANHUONG luôn cung cấp dịch vụ du lịch hỗ trợ trực tiếp, chúng tôi sẽ mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng..

ĐỐI TÁC HÀNG KHÔNG

iline

logo-vh-new

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN HƯƠNG - VHJSC

Mã số DN: 0500596302

Hotline: 0983221366

Điện thoại : 02422133262 - 02439971230

Email: vanhuongjsc@gmail.com

Địa chỉ: 145 Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính -Quận Thanh Xuân -Hà Nội

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN HƯƠNG Là đại lý chính thức của hãng hàng không Vietjet Air, Jetstar Pacific và là đối tác cao cấp của nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới như Vietnam Airlines, Thai Airways, Air Asia, Singapore Airlines... chúng tôi sẽ mang đến mức giá tốt nhất dành cho khách hàng.
Với tiêu chí giá cả cạnh tranh dịch vụ chất lượng, hiện VÂN HƯƠNG đã và đang cung cấp các dịch vụ du lịch tốt nhất và làm hài lòng hơn 30,000 khách hàng. Không chỉ vậy, đội ngũ tư vấn viên chu đáo, nhiệt tình, chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng giúp đỡ sẽ khiến khách hàng thực sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ. 

© 2022 . All Rights Reserved. Designed by Metatrip paypal